KURSY ZAWODOWE

  

 

KOMUNIKAT
 
W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM
NIE PRZEWIDUJE SIĘ OTWARCIA KSZTAŁCENIA
W FORMIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH.

 

 
::: AKTUALNE INFORMACJE O KKZ :::
 
Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat KKZ
proszę kontaktować się z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego
WYŁĄCZNIE(!) poprzez adres e-mail: admin@zs9elektronik.pl.

 
Możliwe jest przesłanie swoich danych na adres e-mail
celem późniejszego kontaktu przez KSP (imię, nazwisko i nr telefonu).

 

  

 
INTERESUJE CIĘ FORMA ZAJĘĆ KKZ?
WYPEŁNIJ ORIENTACYJNĄ ANKIETĘ.
 

  

  

  

PODANIE DLA KANDYDATA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - plik DOC
podanie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim,
który mieści się na pierwszym piętrze szkoły

  

Ministerstwo Edukacji Narodowej
od dnia 1 września 2012 roku wprowadziło nową formę
kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kursy umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
osoby dorosłe będą mogły uzyskać
kwalifikacje zawodowe
w różnych kwalifikacjach, a po uzupełnieniu kwalifikacji ogólnych,
pełne kwalifikacje w danym zawodzie na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej, bądź na poziomie szkoły średniej – technik.

 

ZASADY REKRUTACJI:

brak egzaminów wstępnych,

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PRZY ZAPISIE POPROSIMY PAŃSTWA O:

oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

trzy zdjęcia,

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,

podanie o przyjęcie,

oryginał i kopia dokumentu tożsamości.

 

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

INFORMATOR KOWEZIU O KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH - PLIK PDF