KURSY ZAWODOWE

  

  

 
!!!  UWAGA  !!!  OFERTA DLA DOROSŁYCH  !!!
::  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  ::
 

  

 
CHCESZ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH KKZ?
WYPEŁNIJ TERAZ ANKIETĘ
I JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE!!!

 

  

  

  

PODANIE DLA KANDYDATA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - plik DOC
podanie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim,
który mieści się na pierwszym piętrze szkoły

  

Ministerstwo Edukacji Narodowej
od dnia 1 września 2012 roku wprowadziło nową formę
kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kursy umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
osoby dorosłe będą mogły uzyskać
kwalifikacje zawodowe
w różnych kwalifikacjach, a po uzupełnieniu kwalifikacji ogólnych,
pełne kwalifikacje w danym zawodzie na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej, bądź na poziomie szkoły średniej – technik.

  

  

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji  składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub dyplomu technika w danym zawodzie.

W  kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. W niektórych przypadkach na kurs mogą uczęszczać osoby niepełnoletnie. Minimalny wymóg wykształcenia, to ukończenie 8-klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych,

zdobyciu nowego zawodu,

zdobyciu nowych umiejętności,

zmianie pracy,

otworzeniu własnej działalności gospodarczej.

  

  

 
Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie
będzie prowadził kwalifikacyjne kursy
w następujących zawodach:
elektryk, monter-elektronik, technik elektryk,
technik elektronik, technik informatyk.


PRZYJMUJEMY ZAPISY NA TE KIERUNKI!!!

Zajęcia będą mogły odbywać się w trybie stacjonarnym
(dziennie lub wieczorowo) i zaocznym.

 

  

PODANIE DLA KANDYDATA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - plik DOC
podanie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim,
który mieści się na pierwszym piętrze szkoły

  

  

Poniżej przedstawiono w jakich kwalifikacjach Szkoła będzie organizowała kursy kwalifikacyjne. Podane ilości godzin to godziny dla kursów organizowanych w trybie stacjonarnym. Dla kursów organizowanych w trybie zaocznych całość godzin będzie stanowić 65 % godzin podanych niżej.

  

  

ZAWÓD ELEKTRYK 741103

  

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

350 godz.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

450 godz.

 

Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

350 godz.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

350 godz.

 

 

ZAWÓD MONTER-ELEKTRONIK 742102

 

Kwalifikacja E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

350 godz.

E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych

350 godz.

 

Kwalifikacja E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

350 godz.

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

400 godz.

 

 

ZAWÓD TECHNIK ELEKTRYK 311303

 

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

400 godz.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

450 godz.

 

Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

400 godz.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

350 godz.

 

Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

400 godz.

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

200 godz.

Dodatkowo dochodzi praktyka w wymiarze 160 godz. w proporcjonalnym rozbiciu na kwalifikacje.

 

 

ZAWÓD TECHNIK ELEKTRONIK 311408

  

Kwalifikacja E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

400 godz.

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

400 godz.

 

Kwalifikacja E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

400 godz.

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

550 godz.

Dodatkowo dochodzi praktyka zawodowa w wymiarze 160 godz. w proporcjonalnym rozbiciu na kwalifikacje.

 

 

ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK 351203

  

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

270 godz.

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

360 godz.

 

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

270 godz.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami

300 godz.

 

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Ilość godzin kształcenia zawodowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów

270 godz.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami

420 godz.

Dodatkowo dochodzi praktyka w wymiarze 160 godz. w proporcjonalnym rozbiciu na kwalifikacje.

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

brak egzaminów wstępnych,

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PRZY ZAPISIE POPROSIMY PAŃSTWA O:

oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

trzy zdjęcia,

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,

podanie o przyjęcie,

oryginał i kopia dokumentu tożsamości.

 

ABSOLWENCI UZYSKUJĄ:

zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,

dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się
na dany zawód, wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia.

 

 

PODANIE DLA KANDYDATA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - plik DOC
podanie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim,
który mieści się na pierwszym piętrze szkoły

 

Informacji mogą Państwo zasięgnąć w Szkole,
w pokoju Kierownika Warsztatów Szkolnych,
Kierownika Szkolenia Praktycznego
lub telefonicznie, pod numerem 94 342 44 23.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO SZKOŁY Z PONAD 50-LETNIĄ TRADYCJĄ!!!