REKRUTACJA

 

 

 

 

Terminarz gimnazjalisty

 

9 maja - 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
Zarejestrowanie się w serwisie internetowym
pod adresem www.nabory.eduportal.koszalin.pl
oraz złożenie wniosku (w wersji papierowej)
do szkoły pierwszego wyboru.

Załączniki do wniosku:
• 3 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie
imieniem i nazwiskiem);
• zaświadczenie komisji konkursowej (laureat/finalista
olimpiady/konkursu) - Wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych – załącznik do Zarządzenia
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja
• orzeczenie/opinia poradni psychologiczno
-pedagogicznej (jeśli kandydat posiada!),
• dokumenty potwierdzające spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t
ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149
ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3
i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające.
Dokumenty wystawione przez odpowiednią instytucję
(sąd rodzinny, urząd miasta, urząd gminy, burmistrz)
należy dostarczyć wyłącznie jeżeli kandydat zaznaczył
na podaniu jedno lub kilka z poniższych:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
22 - 26 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
Samodzielne wprowadzenie do systemu ocen
końcowych ze świadectwa ukończenia gimnazjum
i wyników egzaminu gimnazjalnego
oraz uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej o:
• kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
• kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
do 20 czerwca 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust.7,
art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy
– Przepisy wprowadzające.
6 lipca 2018 r.
godzina 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.
6 – 10 lipca 2018 r. Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał
wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły.
do 10 lipca 2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
• oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• zaświadczenia o przydatności do zawodu
wydanego przez lekarza medycyny pracy,
• karty zdrowia.
11 lipca 2018 r.
godzina 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
ostatni tydzień sierpnia br. Spotkanie organizacyjne uczniów klas pierwszych
z wychowawcą. Dokładny termin zostanie podany
na stronie www.elektronik.koszalin.pl po 23 sierpnia br.

 

 

Regulamin naboru do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 9
im. Romualda Traugutta w Koszalinie na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl

Kandydat wybiera w systemie dowolną liczbę szkół i profili.
Kolejność wskazywania oddziałów będzie decydowała o kolejności przydzielania kandydata do danego oddziału klasowego.

Wypełnione podanie kandydat składa tylko w szkole pierwszego wyboru
w terminie 9 maja – 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Od 22 do 26 czerwca 2018 r. kandydat samodzielnie wprowadza do systemu
swoje oceny końcowe.

 

 

I. Podstawa prawna:

 

1) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

2) Zarządzenie Nr 3 /2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej
szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
w województwie zachodniopomorskim.

 

Rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych miasta Koszalina, dla których organem prowadzącym
jest Urząd Miejski w Koszalinie, odbywać się będzie metodą elektroniczną według jednolitych, wspólnych
dla wszystkich szkół zasad.

 

II. W Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie planowany jest nabór do 6 klas pierwszych,
w roku szkolnym 2018/2019, w poniższych zawodach:

 

Szkoła Zawód Przedmioty
rozszerzone
Przedmioty uwzględnione
przy rekrutacji
Technikum
Elektroniczne
TECHNIK ELEKTRONIK
- 1 klasa - 28 uczniów
Matematyka,
fizyka
Język polski,
język obcy
(ocena wyższa),
matematyka,
informatyka
TECHNIK INFORMATYK
- 2 klasy - 56 uczniów
Matematyka,
język angielski
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
- 1 klasa - 28 uczniów
Matematyka,
język polski
Technikum
Elektryczne
TECHNIK ELEKTRYK
- 1 klasa - 28 uczniów
Matematyka,
fizyka
Branżowa
Szkoła Zawodowa
I Stopnia Nr 6
ELEKTRYK
- ½ klasy - 14 uczniów
-
ELEKTRONIK
- ½ klasy - 14 uczniów
-

 

III. Zasady rekrutacji:

 

1. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 w tym:

a) maksymalnie 100 punktów - za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
• języka polskiego,
• historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

b) maksymalnie 72 punkty - za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum w tym:
• języka polskiego,
• matematyki,
• informatyki,
• języka obcego - pod uwagę brana jest ocena wyższa.

 

według zasady:
• celujący - 18 punktów
• bardzo dobry - 17 punktów
• dobry - 14 punktów
• dostateczny - 8 punktów
• dopuszczający - 2 punkty

 

c)dodatkowe punkty można uzyskać za:
• ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
• maksymalnie 21 punktów - za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:

ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowae przez kuratorów oświaty; Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy i artystyczne; wojewódzkie konkursy wiedzy; ponadwojewódzkie i wojewódzkie konkursy wiedzy artystycznej oraz inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe – maksymalnie 18 punktów (szczegóły punktacji znajdują się w informatorze pod adresem https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/placowki-oswiatowe/inne/42929,informator-o-szkolach-ponadgimnazjalnych-w-koszalinie-w-roku-szkolnym-2018-2019.html.pdf lub w tabeli poniżej)
aktywność społeczna (wolontariat) – 3 punkty

 

2. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim
– zgodnie z listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty do końca lutego 2018 r.
Listę można znaleźć tutaj http://kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja/3349-wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zko
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej szkole elektroniczny system rekrutacyjny
umieszcza na liście przyjętych tych kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów od pozostałych
aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

3. Szczególnymi osiągnięciami są dokonania i sukcesy kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz zawarte w dołączonych dokumentach (jeżeli dostarczone są kopie tych dokumentów
– wymagane jest ich potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora gimnazjum).

 

Punkty przyznaje się za:

 

L.p.

Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie

Liczba punktów

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty
na podstawie porozumień

1.

Finalista konkursu przedmiotowego

10

2.

Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

7

3.

Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

5

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie - artystyczne

1.

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania szk. art.

10

2.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

4

3.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

3

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO

1.

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej)

10

2.

Finalista konkursu przedmiotowego

7

3.

Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej)

5

4.

Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej)

7

5.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

6.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej

1.

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych rocznym plan. naucz. szk. art.

10

2.

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych rocznym plan. naucz. szk. art.

7

3.

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

5

4.

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

7

5.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym plan. naucz. szk. art.

3

6.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym plan. naucz. szk. art.

2

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu

1.

Międzynarodowym

4

2.

Krajowym

3

3.

Wojewódzkim

2

4.

Powiatowym

1

UWAGI

Punkty są sumowane do liczby maksymalnej – 18

 

6. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do dowolnego oddziału Zespołu Szkół Nr 9
niezbędne jest zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie
,
wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
Skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły po sprawdzeniu rejestracji kandydata
w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

IV. Harmonogram rekrutacji:

 

Szczegóły dotyczące logowania się do systemu rekrutacyjnego, sposobu pobrania podania oraz terminy
obowiązujące w systemie rekrutacji zostaną podane w komunikacie na stronie internetowej naszej Szkoły
w zakładce Terminarz Gimnazjalisty.

 

Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne w przypadku dyspozycji wolnymi miejscami odbywa się
w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018 r.

 

 

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta w Koszalinie
jest wśród 200 najlepszych
techników w Polsce
sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2014”
  Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta w Koszalinie

zajęło: 261 miejsce
w Rankingu Techników 2018
(7 miejsce w województwie)
i 81 miejsce w rankingu maturalnym
techników i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2018”